0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Radoslaw Malinowski
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۰۰
Krystian Kolodziej
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۱۳:۱۵
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۲۰
Aleksander Majchrzak
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۴۵
Daniel Lis
۰
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۱:۳۵
Michal Malachowski
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۹:۳۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Lukasz Matlag
Finished
۰۱:۵۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۰۲:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Lukasz Matlag
Finished
۰۶:۰۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۲۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۰:۵۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۰۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۵:۴۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۱:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۲:۱۰
Kowalczyk Marcin
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Piotr Sudol
Finished
۱۰:۳۰
Piotr Ferenc
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۱۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۵۵
Michal Malachowski
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۳:۱۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۴:۵۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۰:۰۰
Artur Daniel
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۵
Michal Minda
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۲۵
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۳۵
Blazej Cioch
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۴۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Jakub Witkowski
Finished
۰۱:۵۰
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۷:۳۰
Seroka Szymon
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۰۸:۲۰
Konrad Kulpa
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Seroka Szymon
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۰۹:۳۵
Seroka Szymon
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۱:۱۰
Artur Daniel
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۰:۱۵
Blazej Cioch
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۴۵
Kowalczyk Marcin
۳
۱
Michal Bodnar
Finished
۰۳:۴۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۵۵
Piotr Ferenc
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۸:۲۵
Michal Malachowski
۳
۱
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۸:۴۵
Piotr Sudol
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۲:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۰
Artur Sobel
۳
۰
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۳:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۳:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۸:۵۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Daniel Lis
Finished
۰۹:۱۰
Artur Sobel
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۱:۱۰
Michal Minda
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۱۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۳۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۴۰
Michal Bodnar
۰
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۰:۴۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۱۵
Michal Bodnar
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۲:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۱
۳
Jakub Witkowski
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Cioch
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۳:۳۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۰۰
Artur Sobel
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۰۵
Aleksander Majchrzak
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۲۰
Lukasz Matlag
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۲۰
Michal Bodnar
۲
۳
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۴:۲۵
Blazej Cioch
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۵
Kowalczyk Marcin
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۴:۵۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۰۵
Lukasz Matlag
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۰
Michal Bodnar
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۵:۱۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۳۰
Kowalczyk Marcin
۳
۱
Kaczmarek Jakub
Finished
۰۵:۴۰
Artur Sobel
۳
۰
Michal Bodnar
Finished
۰۶:۰۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۲۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۲۵
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۶:۴۰
Jakub Witkowski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۷:۰۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۸:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۰۵
Piotr Ferenc
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۹:۴۰
Artur Daniel
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۵۵
Daniel Lis
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۰:۰۵
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۰:۲۵
Michal Malachowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۴۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۰:۴۵
Krystian Kolodziej
-
-
Radoslaw Malinowski
Cancelled
۱۰:۵۰
Krystian Kolodziej
-
-
Radoslaw Malinowski
Cancelled
۱۰:۵۰
Krystian Kolodziej
-
-
Radoslaw Malinowski
Cancelled
۱۰:۵۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۱:۰۵
Artur Daniel
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۱:۳۰
Michal Malachowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۱۲:۰۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۰۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Konrad Kulpa
Finished
۱۲:۲۰
Seroka Szymon
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Ferenc
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۲۵
Artur Daniel
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۳:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۳:۴۰
Konrad Kulpa
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۵۵
Seroka Szymon
۳
۱
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Ferenc
۳
۲
Piotr Sudol
Finished
۱۴:۰۰
Artur Daniel
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۱۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۳۰
Rudomina Kamil
۳
۰
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۴:۳۵
Konrad Kulpa
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۴۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۵:۰۰
Michal Malachowski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۵:۰۵
Jakub Kwapis
۱
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۵:۲۰
Piotr Ferenc
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۵:۲۵
Michal Murawski
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۵:۳۰
Rudomina Kamil
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۱۵:۵۰
Konrad Kulpa
۳
۲
Michal Malachowski
Finished
۱۵:۵۵
Aleksander Majchrzak
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۱۰
Szymon Radlo
۳
۰
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۶:۱۵
Daniel Lis
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Kwapis
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۱۶:۳۵
Piotr Ferenc
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۶:۴۰
Michal Murawski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۶:۴۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۵۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۷:۰۰
Michal Malachowski
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۰۵
Staszczyk Konrad
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۷:۲۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Piotr Ferenc
Finished
۱۷:۲۵
Konrad Kulpa
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۷:۳۰
Aleksander Majchrzak
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۴۵
Szymon Radlo
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۷:۵۰
Daniel Lis
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۷:۵۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۱۸:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Piotr Ferenc
Finished
۱۸:۱۵
Michal Malachowski
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۸:۲۰
Staszczyk Konrad
۲
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۸:۳۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۸:۳۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۱۸:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۸:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۲
۲
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۹:۰۰
Artur Daniel
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۹:۰۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۹:۲۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۹:۲۵
Piotr Ferenc
۱
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۹:۴۵
Jakub Kwapis
۱
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۴۵
Michal Murawski
۳
۲
Felkel Grzegorz
Finished
۱۹:۵۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۰:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۰:۱۰
Konrad Kulpa
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۲۰:۱۵
Maciej Sinicki
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۲۰:۳۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۲۰:۴۰
Gala Bartlomiej
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۲۰:۴۵
Michal Minda
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۲۱:۰۰
Seroka Szymon
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۲۱:۰۵
Igor Dabrowski
۳
۰
Filip Rulka
Finished
۲۱:۱۰
Dawid Poloszczanski
۰
۰
Szymon Radlo
inprogress
۲۱:۲۵
Krzysztof Kapik
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Krzysztof Kotyl
-
-
Tomasz Lojtek
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۵
Maciej Sinicki
-
-
Michal Minda
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Radoslaw Chrzescian
-
-
Seroka Szymon
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۵
Gala Bartlomiej
-
-
Igor Dabrowski
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Szymon Radlo
-
-
Mateusz Misiak
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۵
Marcin Jadczyk
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Tomasz Lojtek
-
-
Adam Kasperski
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Russia
Liga Pro
Sergey Nikulin
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۹:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۱۳:۳۰
Ivan Soldatov
۱
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Kuzmin
۳
۱
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Maksakov
۳
۲
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Maksakov
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۲:۳۰
Ivan Soldatov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۲:۴۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Tunitsin
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Igor Zemit
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Viktor Kochergin
Finished
۰۸:۰۰
Andrei Molodykh
۲
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Valeriy Zanev
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Nikulin
۱
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tunitsin
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۱۰:۴۵
Serguei Khomutov
۱
۳
Igor Matveev
Finished
۱۲:۱۵
Denisov Alexey
۳
۱
Sergey Maksakov
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Kalachev
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Nikita Lyfenko
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Denisov Alexey
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۳۰
Pavel Semenov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Alexander Alexeev
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Shelipov
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۰۳:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۳:۳۰
Valery Kutin
۳
۰
Alexander Alexeev
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۲
Sergey Maksakov
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۴:۱۵
Pavel Semenov
۲
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۳۰
Vladislav Shelipov
۳
۰
Sergey Nikulin
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Alexeev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Simonov
۰
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۰۸:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۸:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Moshnikov
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۰۹:۰۰
Viktor Kochergin
۳
۱
Valeriy Zanev
Finished
۰۹:۰۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۳۰
Evgenii Plotnikov
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Semeshin
۳
۱
Sergey Simonov
Finished
۰۹:۴۵
Aleksei Konobeev
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Timur Molchanov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۱۵
Sergey Simonov
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۱۵
Viktor Kochergin
۱
۳
Evgenii Plotnikov
Finished
۱۰:۳۰
Gennady Karpovkin
۳
۱
Oleg Moshnikov
Finished
۱۰:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۰:۴۵
Andrei Khanevskii
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۱۱:۰۰
Artem Tsitselsky
۲
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۱۲:۱۵
Surikov Viacheslav
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Bogatov
۱
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۲:۴۵
Sergey Kulikov
۱
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۳:۰۰
Maksim Smyshnikov
۳
۲
Dmitry Bogatov
Finished
۱۳:۱۵
Igor Matveev
۳
۰
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۳:۱۵
Egor Karabanov
۲
۳
Artem Tsitselsky
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Rybalkin
۳
۲
Surikov Viacheslav
Finished
۱۴:۰۰
Serguei Khomutov
۲
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۴:۱۵
Artem Tsitselsky
۱
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۴:۱۵
Surikov Viacheslav
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Kulikov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۱۴:۳۰
Maksim Smyshnikov
۰
۳
Egor Karabanov
Finished
۱۴:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۰
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۵:۰۰
Igor Meteleshko
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۱۶:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۱۶:۱۵
Yuriy Zaycev
۰
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۶:۳۰
Kozyrev Andrei
۳
۱
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۶:۳۵
Dmitriy Ermolov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۷:۰۰
Igor Blinov
۱
۳
Yuriy Zaycev
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Gushchin
۰
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۷:۱۵
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۱۷:۱۵
Denis Molodtsov
۰
۳
Dmitriy Ermolov
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۳
۰
Igor Meteleshko
Finished
۱۷:۳۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۱۷:۳۵
Igor Meteleshko
۱
۳
Yuriy Zaycev
Finished
۱۸:۰۰
Viktor Kalachev
۱
۳
Kozyrev Andrei
Finished
۱۸:۱۵
Igor Blinov
۳
۲
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۸:۳۰
Sergey Gushchin
۳
۱
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۸:۳۵
Denis Molodtsov
۳
۲
Aleksandr Fedorov
Finished
۱۹:۰۰
Mikhail Nurmukhamedov
۰
۳
Gennadiy Nevezhin
Finished
۲۰:۰۰
Dmitrii Pishchuk
۲
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۰:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Bazilevsky Vitaly
Finished
۲۰:۱۵
Pavel Lukyanov
۲
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۰:۳۰
Alexandr Kononenko
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۲۰:۳۰
Aleksandr Kruglov
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۲۰:۳۰
Afanasev Maksim Andreevich
۳
۱
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۰:۳۵
Gennadiy Nevezhin
۰
۳
Alexandr Kononenko
Finished
۲۱:۰۰
Stashkovsky Gleb
۱
۱
Denis Komarov
inprogress
۲۱:۰۰
Bazilevsky Vitaly
۰
۲
Afanasev Maksim Andreevich
inprogress
۲۱:۰۵
Pavel Pinkovsky
۱
۰
Stanislav Kaplan
inprogress
۲۱:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
-
-
Mikhail Nurmukhamedov
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Czech Republic
Pro League
Eric Maresh
۰
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۲
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۰:۰۰
Josef Belovsky
۲
۳
Daniel Kouble
Finished
۱۳:۰۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Tomas Ranecky
Finished
۰۰:۰۰
Matyas Rojka
۳
۱
Ivo Kolacek
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۲:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Martin Guk
Finished
۱۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۱۵:۰۰
Pavel Chovanec
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۱۸:۳۰
Patrik Pycha
۱
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۰۰:۰۰
Marek Zaskodny
۲
۳
David Stusek
Finished
۰۱:۰۰
Karel Brozhik
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۲:۰۰
Zbynek Pagac
۱
۳
Matej Mazurek
Finished
۱۱:۰۰
Matej Mazurek
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۶:۰۰
Josef Medek
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Louda
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۳:۳۰
Jan Varcl Jr.
۲
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۱:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۲:۰۰
Michal Drastich
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۰
Robert Koczy
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Cinibulk
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Holik
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Holik
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۳:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Holik
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۷:۰۰
Matej Mazurek
۳
۰
Martin Pavliska
Finished
۰۹:۳۰
Josef Belovsky
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Miloslav Lubas
Finished
۱۴:۳۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۳:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Antonin Kosprd
Finished
۰۹:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۰:۰۰
Radek Sedlacek
۱
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۰:۰۰
Antonin Kosprd
۰
۳
Michal Drastich
Finished
۱۰:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۰:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۲
Michal Drastich
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Pycha
۲
۳
Martin Sochor
Finished
۰۰:۲۹
Ales Berbr
۳
۲
Radim Urbaniec
Finished
۰۰:۲۹
Tomas Ranecky
۱
۳
Ludek Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Andrle
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Vratislav Petracek
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۶:۳۰
Radim Urbaniec
۱
۳
David Stusek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Jan Sucharda
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۰
Vratislav Petracek
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۰۰
Karel Brozhik
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۵:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۰۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Louda
۳
۰
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۳۰
Vratislav Petracek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Michal Drastich
۳
۰
Lubomir Jonas
Finished
۱۰:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۰:۳۰
Daniel Kouble
۳
۰
Jaroslav Bresky
Finished
۱۰:۳۰
Matej Mazurek
۳
۰
Radek Sedlacek
Finished
۱۱:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۳
۱
Jaroslav Bresky
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Kouble
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۰۰
Martin Pavliska
۳
۲
Zbynek Pagac
Finished
۱۲:۰۰
Antonin Kosprd
۲
۳
Lubomir Jonas
Finished
۱۲:۳۰
Radek Sedlacek
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۲:۳۰
Jaroslav Bresky
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۲:۳۰
Martin Guk
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۲:۳۵
Jaroslav Schwan
۳
۲
Richard Macura
Finished
۱۳:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۳۰
Filip Dusil
۳
۱
Jan Manhal Jr
Finished
۱۳:۳۰
Miloslav Lubas
۳
۲
Cesta Havrda
Finished
۱۴:۰۰
Martin Guk
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۴:۰۰
Neuwirth Jaroslav Jr.
۳
۱
Radek Milata
Finished
۱۴:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Tomas Holik
Finished
۱۴:۰۰
Jaromir Kriz
۳
۱
Tomas Trnka
Finished
۱۴:۰۰
Jan Manhal Jr
۰
۳
Jaromir Kriz
Finished
۱۴:۳۰
Richard Macura
۰
۳
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۴:۳۰
Cesta Havrda
۱
۳
Petr Serak
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Trnka
۰
۳
Filip Dusil
Finished
۱۵:۰۰
Radek Milata
۰
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۵:۰۰
Filip Dusil
۳
۱
Jaromir Kriz
Finished
۱۵:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Miloslav Lubas
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۵:۳۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Martin Guk
Finished
۱۵:۳۰
Richard Macura
۳
۲
Radek Milata
Finished
۱۶:۰۰
Tomas Holik
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۶:۰۰
Jan Manhal Jr
۳
۰
Tomas Trnka
Finished
۱۶:۰۰
Richard Macura
۲
۳
Radek Milata
Finished
۱۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۱۶:۳۰
Jan Manhal Jr
۳
۰
Tomas Trnka
Finished
۱۶:۳۰
Cesta Havrda
۳
۲
Miloslav Lubas
Finished
۱۶:۳۳
Filip Dusil
۲
۳
Jaromir Kriz
Finished
۱۷:۰۰
Jaroslav Schwan
۱
۳
Neuwirth Jaroslav Jr.
Finished
۱۷:۰۰
Petr Serak
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۷:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Ogrocki
۳
۱
Pavel Chovanec
Finished
۱۷:۳۰
Vlastimil Svatos
۳
۱
Jaroslav Kasan
Finished
۱۷:۳۰
Radek Krcal
۰
۳
Petr Zivny
Finished
۱۷:۳۰
Matej Pycha
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۱۸:۰۰
Robert Koczy
۰
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۸:۰۰
Jan Smolik
۰
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Kasan
۳
۱
Matej Pycha
Finished
۱۸:۳۰
Petr Zivny
۳
۲
Jan Smolik
Finished
۱۸:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۸:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۱
Radek Krcal
Finished
۱۹:۰۰
Jiri Machart
۰
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۱۹:۰۰
Vojtech Molin
۲
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۱۹:۰۰
Daniel Tuma
۲
۱
Kamil Novak
Finished
۱۹:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۹:۳۰
Radek Krcal
۳
۱
Jan Smolik
Finished
۱۹:۳۰
Vlastimil Svatos
۰
۳
Matej Pycha
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Kasan
۳
۲
Jiri Machart
Finished
۲۰:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۲۰:۰۰
Petr Zivny
۰
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Chovanec
۱
۳
Vojtech Molin
Finished
۲۰:۰۰
Radek Krcal
۳
۱
Jan Smolik
Finished
۲۰:۳۰
Kamil Novak
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۲۰:۳۰
Matej Pycha
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Chovanec
۳
۲
Robert Koczy
Finished
۲۰:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۱
Petr Zivny
Finished
۲۱:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۱
Vojtech Molin
Finished
۲۱:۰۰
Jaroslav Kasan
۳
۲
Vlastimil Svatos
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Tuma
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۲۱:۰۰
Zdenek Bilek
-
-
Jan Kanera
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Svatoslav Stempen
-
-
Martin Jaksa
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Milan Regner
-
-
Mihail Trinta
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Milan Cakovsky Snr
-
-
Michal Jakes
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Vojtech Konvicka
-
-
Vlastimil Pszczolka
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Jan Vidourek
-
-
Radek Vosyka
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Ondrej Pastorek
-
-
Josef Grill
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Jiri Nesnera
-
-
Koubek Vojtech
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
World
Ping Pong Point
Maksai Yaroslav
۲
۳
Vitaliy Protopopov
Finished
۰۹:۴۷
Aleksey Sapronov
۰
۰
Vitaliy Protopopov
Cancelled
۰۸:۱۷
Maksai Yaroslav
۰
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۰۸:۴۷
Aleksey Sapronov
۲
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۰۹:۱۷
Aleksey Sapronov
۳
۰
Maksai Yaroslav
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۲
Vitaliy Protopopov
Finished
۱۰:۴۷
Maksai Yaroslav
۳
۱
Aleksey Sapronov
Finished
۱۱:۱۷
Vitaliy Protopopov
۰
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۱۱:۴۷
Vitaliy Protopopov
۳
۲
Maksai Yaroslav
Finished
۱۲:۱۷
Volodymyr Riabov
۲
۳
Aleksey Sapronov
Finished
۱۲:۴۷
Vitaliy Protopopov
۰
۳
Aleksey Sapronov
Finished
۱۳:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۱
Maksai Yaroslav
Finished
۱۳:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Ivan Gayday
Finished
۱۵:۱۷
Dmytro Halai
۲
۳
Artem Kuchmei
Finished
۱۵:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Artem Kuchmei
Finished
۱۶:۱۷
Dmytro Halai
۳
۲
Ivan Gayday
Finished
۱۶:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۱۷:۱۷
Artem Kuchmei
۲
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۷:۴۷
Dmytro Halai
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۸:۱۷
Ivan Gayday
۳
۲
Artem Kuchmei
Finished
۱۸:۴۷
Ivan Gayday
۳
۰
Dmytro Halai
Finished
۱۹:۱۷
Artem Kuchmei
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۹:۴۷
Ivan Gayday
۳
۰
Andrii Shcherinskyi
Finished
۲۰:۱۷
Artem Kuchmei
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۲۰:۴۷
World
TT-CUP
Hubert Dwojak
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۵
Tomas Krejci
۳
۰
Martin Boltik
Finished
۰۰:۱۰
Martin Lepka
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Damian Bucko
۱
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۰۰:۳۰
Petr Priscak
۳
۰
Martin Juhasz
Finished
۰۰:۴۰
Pavel Cibik
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۵۰
Jaromir Zlamal
۳
۰
Filip Cernota
Finished
۰۰:۵۵
Martin Juhasz
۳
۱
Martin Boltik
Finished
۰۱:۱۰
Martin Lepka
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۲۰
Matachowski Bartosz
۰
۳
Damian Bucko
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Krejci
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۰۱:۴۰
Krystof Prida
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Vijay Kumar
۳
۰
Steven Kasha
Finished
۰۲:۰۵
Leo Malin
۰
۳
Chen Jining
Finished
۰۲:۱۰
Morawski Piotr
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۲:۳۰
Vijay Kumar
۳
۰
Chen Jining
Finished
۰۲:۳۵
Steven Kasha
۱
۳
Leo Malin
Finished
۰۲:۴۰
Vijay Kumar
۳
۲
Leo Malin
Finished
۰۳:۰۵
Chen Jining
۳
۱
Steven Kasha
Finished
۰۳:۱۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۳:۳۰
Shawn Chen
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۴:۰۵
Abhishek Dhawan
۳
۲
Luis Meneses
Finished
۰۴:۱۰
Zoladek Dariusz
۳
۱
Wiechec Adrian
Finished
۰۴:۳۰
Shawn Chen
۳
۱
Luis Meneses
Finished
۰۴:۳۵
Brad Robbins
۳
۱
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۴۰
Shawn Chen
۲
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۰۵
Luis Meneses
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۵:۱۰
Shawn Chen
۳
۰
Luis Meneses
Finished
۰۵:۴۵
Brad Robbins
۳
۰
Abhishek Dhawan
Finished
۰۵:۴۵
Morawski Piotr
۲
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۶:۰۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۶:۳۰
Wiechec Adrian
۳
۰
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۰۰
Dawid Stapor
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۰۸:۳۰
Karol Guzy
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۰۸:۳۵
Emil Nowak
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۰۹:۰۰
Adrian Gadawski
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۰۹:۰۵
Valois Kayque
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۰۹:۳۰
Vojtech Kosak
۳
۰
Frantisek Pusch
Finished
۰۹:۵۰
Dawid Stapor
۳
۱
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۰۰
Karol Guzy
۲
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۰:۰۵
Eduardo Gonzales
۰
۳
Sancho Libre
Finished
۱۰:۱۰
Ales Langer
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۲۰
Filip Nemec
۰
۳
Ales Brandtl
Finished
۱۰:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۰:۳۰
Javier Benito
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۰:۴۰
Vojtech Kosak
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۱۰:۵۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۰:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۱:۰۰
Adrian Gadawski
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۰۵
Frantisek Pusch
۰
۳
Ales Langer
Finished
۱۱:۲۰
Filip Nemec
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۱:۲۵
Dawid Stapor
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۰
Javier Benito
۳
۱
Sancho Libre
Finished
۱۱:۴۰
Vojtech Kosak
۳
۱
Ales Langer
Finished
۱۱:۵۰
Ales Brandtl
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۵
Valois Kayque
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۲:۰۰
Karol Guzy
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۱۲:۰۵
Eduardo Gonzales
۳
۰
Miguel Chamorro
Finished
۱۲:۱۰
Ruzicka Josef
۳
۲
Frantisek Pusch
Finished
۱۲:۲۰
Filip Nemec
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۲:۲۵
Emil Nowak
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۲:۳۰
Javier Benito
۱
۳
Eduardo Gonzales
Finished
۱۲:۴۰
Martin Kocvara
۲
۰
Ales Brandtl
Finished
۱۲:۵۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Frantisek Pusch
Finished
۱۳:۰۰
Dawid Stapor
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۳:۰۰
Darek Kleczko
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۰۵
Vojtech Kosak
۱
۳
Ales Langer
Finished
۱۳:۲۰
Emil Nowak
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۳۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Filip Nemec
Finished
۱۳:۳۰
Jan Trefny
۲
۱
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۳:۵۰
Martin Kocvara
۳
۲
Ales Brandtl
Finished
۱۳:۵۵
Filip Kociuba
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Sancho Libre
۳
۲
Miguel Chamorro
Finished
۱۴:۱۰
Pavel Kocabek
۱
۳
Jan Cernoch
Finished
۱۴:۲۰
Petr Kotrbaty
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۴:۲۵
Dawid Stapor
۳
۲
Emil Nowak
Finished
۱۴:۳۰
Jan Trefny
۳
۰
Jan Cernoch
Finished
۱۴:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۱
Petr Vanek
Finished
۱۴:۵۵
Valois Kayque
۲
۲
Adam Gdula
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۰
Pavel Kocabek
Finished
۱۵:۲۰
Petr Kotrbaty
۱
۳
Petr Vanek
Finished
۱۵:۲۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۵:۳۰
Jan Trefny
۱
۳
Pavel Kocabek
Finished
۱۵:۵۰
Robert Jamrich
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۵:۵۵
Jan Cernoch
۱
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۶:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Jonas Kulveit
Finished
۱۶:۲۵
Petr Vanek
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۱۶:۵۵
Adam Gdula
۲
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۷:۰۰
Jan Trefny
۰
۳
Vladimir Milata Jr.
Finished
۱۷:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۱۷:۲۵
Szymon Ciosek
۱
۳
Matachowski Bartosz
Finished
۱۷:۳۰
Szostak Michal
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۷:۳۵
Vojtech Strouhal
۰
۳
Jakub Jares
Finished
۱۷:۵۰
Petr Vanek
۳
۲
Robert Jamrich
Finished
۱۷:۵۵
Waldemar Glanowski
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۸:۰۰
Fabian Sikora
۳
۰
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۸:۰۵
Sanchez Juan A
۳
۰
Juan Cayuela
Finished
۱۸:۱۰
Zbynek Vyskocil
۲
۳
Martin Lepka
Finished
۱۸:۱۰
Vlastimil Kocvara
۰
۳
Tomas Kocvara
Finished
۱۸:۲۰
Petr Dvorak
۳
۲
Hanl Ales
Finished
۱۸:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۰
Matachowski Bartosz
Finished
۱۸:۳۰
Vojtech Strouhal
۲
۲
Tomas Kocvara
Finished
۱۸:۵۰
Martin Stusek
۰
۳
Tomas Flicek
Finished
۱۸:۵۵
Szymon Ciosek
۰
۲
Stepien Marcin
Finished
۱۹:۰۰
Szostak Michal
۱
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۹:۰۵
Rodriguez Pedro
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۹:۱۰
Zbynek Vyskocil
۲
۳
Pavel Verner
Finished
۱۹:۱۰
Viljar Laidvee
۳
۲
Gerrit Hallmagi
Finished
۱۹:۱۵
Jakub Jares
۰
۳
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۹:۲۰
Petr Dvorak
۳
۲
Tomas Flicek
Finished
۱۹:۲۵
David Del Olmo
۱
۳
Juan Cayuela
Finished
۱۹:۴۰
Martin Lepka
۳
۰
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۹:۴۰
Valerii Ignatev
۲
۳
Mart Martin
Finished
۱۹:۴۵
Vojtech Strouhal
۳
۲
Vlastimil Kocvara
Finished
۱۹:۵۰
Hanl Ales
۲
۳
Martin Stusek
Finished
۱۹:۵۵
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۲۰:۱۰
Viljar Laidvee
۰
۳
Mart Martin
Finished
۲۰:۱۵
Tomas Kocvara
۰
۳
Jakub Jares
Finished
۲۰:۲۰
Petr Dvorak
۱
۳
Martin Stusek
Finished
۲۰:۲۵
Szymon Ciosek
۲
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Verner
۲
۳
Martin Lepka
Finished
۲۰:۴۰
David Del Olmo
۳
۱
Sanchez Juan A
Finished
۲۰:۴۰
Gerrit Hallmagi
۱
۳
Valerii Ignatev
Finished
۲۰:۴۵
Tomas Kocvara
۳
۱
Vlastimil Kocvara
Finished
۲۰:۵۰
Tomas Flicek
۳
۱
Hanl Ales
Finished
۲۰:۵۵
Rodriguez Pedro
۲
۱
Juan Cayuela
inprogress
۲۱:۱۰
Zbynek Vyskocil
۱
۰
Jaroslav Zamyslicky
inprogress
۲۱:۱۰
Viljar Laidvee
۱
۱
Valerii Ignatev
inprogress
۲۱:۱۵
Jakub Jares
۰
۰
Vojtech Strouhal
inprogress
۲۱:۲۰
Waldemar Glanowski
-
-
Matachowski Bartosz
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Mart Martin
-
-
Gerrit Hallmagi
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۵
Marek Teiml
-
-
Pavel Vyvial
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
Petr Vanek
-
-
Jonas Kulveit
بازی شروع نشده است
۲۲:۱۰
Petr Libovicky
-
-
David Nosek
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۰
Pavel Benes
-
-
Marek Kulisek
بازی شروع نشده است
۲۲:۲۵
Belarus
Liga Pro
Aleksandr Kazak
۳
۲
Sergei Demidovich
Finished
۰۸:۳۰
Sergii Lugovskyi
۰
۳
Iurii Zakharov
Finished
۰۹:۰۰
Iurii Zakharov
۰
۳
Aleksandr Kazak
Finished
۱۰:۰۰
Sergei Demidovich
۳
۲
Iurii Zakharov
Finished
۱۱:۰۰
Aleksandr Glushko
۰
۳
Andrei Khrameev
Finished
۱۲:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Khrameev
۱
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۳:۳۰
Petr Kernoga
۲
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۴:۰۰
Aleksandr Glushko
۰
۳
Sergei Lysakovskii
Finished
۱۴:۳۰
Andrei Khrameev
۲
۲
Petr Kernoga
Finished
۱۵:۰۰
Egor Vlasenko
۱
۳
Alexander Logunov
Finished
۱۶:۳۰
Viktor Anishchenko
۳
۱
Artem Kolesnev
Finished
۲۰:۳۵
Czech Republic
TT Star Series
Frantisek Onderka
۱
۳
Michal Benes
Finished
۰۹:۳۰
Jakub Zelinka
۳
۰
Taehyun Kim
Finished
۱۰:۰۵
Petr David
۲
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۰:۴۰
Amirreza Abbasi
۳
۰
Albert Vilardell
Finished
۱۱:۱۵
Frantisek Onderka
۲
۳
Jakub Zelinka
Finished
۱۱:۴۵
Petr David
۲
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۲:۱۵
Albert Vilardell
۲
۳
Michal Benes
Finished
۱۲:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Miguel Nunez
Finished
۱۳:۱۵
Frantisek Onderka
۱
۳
Petr David
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Zelinka
۳
۱
Michal Benes
Finished
۱۴:۱۵
Amirreza Abbasi
۲
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۴:۴۵
Albert Vilardell
۳
۱
Miguel Nunez
Finished
۱۵:۱۵
Jakub Zelinka
۲
۳
Petr David
Finished
۱۵:۴۵
Frantisek Onderka
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۶:۱۵
Jakub Zelinka
۲
۳
Petr David
Finished
۱۶:۳۰
Miguel Nunez
۰
۳
Michal Benes
Finished
۱۶:۴۵
Albert Vilardell
۳
۲
Taehyun Kim
Finished
۱۷:۱۵
Frantisek Onderka
۳
۲
Amirreza Abbasi
Finished
۱۷:۱۵
Czech Republic
Extraleague
Jan Valenta
۳
۱
Felipe Olivares
Finished
۲۰:۳۰